Main Index
name: Simon: Programmiersprachen (05.05.2014)
recorded: Mon May 05 14:23:27 CEST 2014
length: 84:44 min.

#1: 00:00 min.
#2: 01:21 min.
#3: 05:38 min.
#4: 08:07 min.
#5: 08:23 min.
#6: 08:39 min.
#7: 08:57 min.
#8: 09:36 min.
#9: 12:42 min.
#10: 18:30 min.
#11: 18:41 min.
#12: 21:21 min.
#13: 24:14 min.
#14: 25:59 min.
#15: 26:34 min.
#16: 28:04 min.
#17: 28:59 min.
#18: 31:16 min.
#19: 32:08 min.
#20: 35:25 min.
#21: 38:26 min.
#22: 41:29 min.
#23: 44:26 min.
#24: 46:41 min.
#25: 47:44 min.
#26: 54:42 min.
#27: 57:29 min.
#28: 58:38 min.
#29: 62:06 min.
#30: 65:11 min.
#31: 66:41 min.
#32: 67:29 min.
#33: 68:30 min.
#34: 69:17 min.
#35: 70:10 min.
#36: 70:34 min.
#37: 70:49 min.
#38: 78:00 min.
#39: 79:41 min.
#40: 81:32 min.
#41: 83:04 min.
#42: 84:20 min.