Main Index
name: Simon: Programmiersprachen (10.01.2014)
recorded: Fri Jan 10 14:16:12 CET 2014
length: 76:13 min.

#1: 00:00 min.
#2: 00:21 min.
#3: 01:48 min.
#4: 03:08 min.
#5: 09:19 min.
#6: 15:15 min.
#7: 18:04 min.
#8: 20:13 min.
#9: 20:39 min.
#10: 28:28 min.
#11: 36:19 min.
#12: 37:34 min.
#13: 37:59 min.
#14: 38:28 min.
#15: 39:36 min.
#16: 39:48 min.
#17: 45:16 min.
#18: 47:17 min.
#19: 51:27 min.
#20: 55:06 min.
#21: 57:32 min.
#22: 58:41 min.
#23: 58:57 min.
#24: 59:41 min.
#25: 63:56 min.
#26: 65:57 min.
#27: 73:48 min.
#28: 75:28 min.