Main Index
name: Simon: Programmiersprachen (20.12.2013)
recorded: Fri Dec 20 14:15:31 CET 2013
length: 66:53 min.

#1: 00:00 min.
#2: 02:01 min.
#3: 07:14 min.
#4: 15:10 min.
#5: 16:08 min.
#6: 17:30 min.
#7: 19:28 min.
#8: 20:51 min.
#9: 25:13 min.
#10: 33:26 min.
#11: 35:03 min.
#12: 37:32 min.
#13: 49:54 min.
#14: 55:05 min.
#15: 64:08 min.
#16: 65:28 min.