Main Index
name: Simon: Programmiersprachen (13.12.2013)
recorded: Fri Dec 13 14:17:06 CET 2013
length: 83:10 min.

#1: 00:00 min.
#2: 00:31 min.
#3: 02:01 min.
#4: 03:06 min.
#5: 03:38 min.
#6: 09:16 min.
#7: 11:17 min.
#8: 12:49 min.
#9: 22:50 min.
#10: 23:26 min.
#11: 36:50 min.
#12: 46:45 min.
#13: 57:23 min.
#14: 57:38 min.
#15: 63:21 min.
#16: 63:44 min.
#17: 67:39 min.
#18: 68:24 min.
#19: 68:46 min.
#20: 71:56 min.
#21: 73:26 min.
#22: 73:48 min.
#23: 74:39 min.
#24: 75:29 min.
#25: 75:47 min.
#26: 77:11 min.
#27: 77:46 min.
#28: 82:36 min.