Main Index
name: Simon: Programmiersprachen (25.11.2013)
recorded: Mon Nov 25 14:17:23 CET 2013
length: 31:25 min.

#1: 00:00 min.
#2: 00:54 min.
#3: 20:50 min.
#4: 21:21 min.
#5: 22:48 min.
#6: 25:40 min.
#7: 26:12 min.
#8: 26:24 min.
#9: 26:43 min.
#10: 28:03 min.
#11: 28:51 min.
#12: 29:57 min.
#13: 30:40 min.
#14: 31:01 min.