Main Index
name: Simon: Programmiersprachen (01.02.2013)
recorded: Fri Feb 01 10:04:57 CET 2013
length: 86:39 min.

#1: 00:00 min.
#2: 00:19 min.
#3: 01:24 min.
#4: 02:30 min.
#5: 07:17 min.
#6: 12:46 min.
#7: 13:34 min.
#8: 15:55 min.
#9: 19:46 min.
#10: 21:59 min.
#11: 26:58 min.
#12: 30:19 min.
#13: 36:56 min.
#14: 37:35 min.
#15: 46:06 min.
#16: 48:39 min.
#17: 52:35 min.
#18: 54:56 min.
#19: 59:39 min.
#20: 64:39 min.
#21: 69:14 min.
#22: 74:22 min.
#23: 76:10 min.
#24: 76:59 min.
#25: 79:52 min.
#26: 81:52 min.
#27: 85:18 min.