Main Index
name: Simon: Programmiersprachen (11.01.2013)
recorded: Fri Jan 11 10:05:08 CET 2013
length: 87:15 min.

#1: 00:00 min.
#2: 00:45 min.
#3: 01:18 min.
#4: 03:12 min.
#5: 07:02 min.
#6: 08:57 min.
#7: 12:09 min.
#8: 13:25 min.
#9: 14:00 min.
#10: 22:08 min.
#11: 29:34 min.
#12: 31:24 min.
#13: 34:51 min.
#14: 35:35 min.
#15: 36:21 min.
#16: 37:40 min.
#17: 39:56 min.
#18: 44:38 min.
#19: 46:18 min.
#20: 48:00 min.
#21: 52:18 min.
#22: 55:54 min.
#23: 57:09 min.
#24: 62:38 min.
#25: 64:40 min.
#26: 68:32 min.
#27: 69:17 min.
#28: 72:01 min.
#29: 75:58 min.
#30: 79:07 min.
#31: 83:20 min.
#32: 83:33 min.
#33: 85:06 min.
#34: 87:00 min.