Main Index
name: Simon: Programmiersprachen (14.12.2012)
recorded: Fri Dec 14 10:02:58 CET 2012
length: 81:31 min.

#1: 00:00 min.
#2: 06:18 min.
#3: 16:22 min.
#4: 19:16 min.
#5: 26:28 min.
#6: 32:15 min.
#7: 36:41 min.
#8: 39:05 min.
#9: 45:03 min.
#10: 58:56 min.
#11: 67:59 min.
#12: 76:02 min.
#13: 79:05 min.