Main Index
name: Simon: Compilerbau (03.06.2013)
recorded: Mon Jun 03 14:19:02 CEST 2013
length: 32:39 min.

#1: 00:00 min.
#2: 01:57 min.
#3: 03:16 min.
#4: 03:29 min.
#5: 04:15 min.
#6: 04:42 min.
#7: 10:41 min.
#8: 11:11 min.
#9: 11:27 min.
#10: 12:22 min.
#11: 13:07 min.
#12: 13:34 min.
#13: 14:03 min.
#14: 14:43 min.
#15: 15:31 min.
#16: 16:05 min.
#17: 16:34 min.
#18: 16:51 min.
#19: 17:43 min.
#20: 19:47 min.
#21: 21:24 min.
#22: 22:17 min.
#23: 22:59 min.
#24: 23:33 min.
#25: 24:09 min.
#26: 25:05 min.
#27: 25:59 min.
#28: 27:04 min.
#29: 29:43 min.
#30: 30:17 min.
#31: 30:38 min.
#32: 31:25 min.
#33: 31:40 min.
#34: 32:00 min.