Main Index
name: Simon: Compilerbau (03.06.2013)
recorded: Mon Jun 03 14:52:29 CEST 2013
length: 52:56 min.

#1: 00:00 min.
#2: 00:13 min.
#3: 00:23 min.
#4: 04:40 min.
#5: 05:41 min.
#6: 06:57 min.
#7: 07:44 min.
#8: 10:27 min.
#9: 11:06 min.
#10: 13:28 min.
#11: 13:57 min.
#12: 14:48 min.
#13: 16:05 min.
#14: 17:41 min.
#15: 17:54 min.
#16: 19:27 min.
#17: 20:29 min.
#18: 22:27 min.
#19: 22:54 min.
#20: 24:46 min.
#21: 27:20 min.
#22: 28:30 min.
#23: 30:04 min.
#24: 33:07 min.
#25: 36:22 min.
#26: 41:34 min.
#27: 41:59 min.
#28: 44:11 min.
#29: 45:37 min.
#30: 49:52 min.
#31: 50:47 min.
#32: 50:59 min.
#33: 52:24 min.
#34: 52:36 min.