Main Index
name: Simon: Compilerbau (13.05.2013)
recorded: Mon May 13 14:21:18 CEST 2013
length: 83:21 min.

#1: 00:00 min.
#2: 05:13 min.
#3: 06:16 min.
#4: 06:36 min.
#5: 09:54 min.
#6: 11:13 min.
#7: 17:25 min.
#8: 18:52 min.
#9: 21:17 min.
#10: 23:32 min.
#11: 24:37 min.
#12: 26:41 min.
#13: 29:38 min.
#14: 41:14 min.
#15: 41:44 min.
#16: 42:55 min.
#17: 43:32 min.
#18: 46:55 min.
#19: 49:28 min.
#20: 49:43 min.
#21: 52:50 min.
#22: 53:39 min.
#23: 56:08 min.
#24: 57:22 min.
#25: 59:19 min.
#26: 59:53 min.
#27: 62:39 min.
#28: 67:21 min.
#29: 69:07 min.
#30: 74:18 min.
#31: 75:05 min.
#32: 78:20 min.
#33: 82:44 min.